فال عقد و ازدواج شیخ بهاییابتدا نیت کنید . سپس سه صلوات فرستاده و شعر-مناجات زیر را قرائت نمائید
و روی یکی از خانه ها کلیک نمائید

پس از چند لحظه نتیجه فال شما در پایین صفحه نمایان می شود
ای عقده گشای مردمان سرتاسر ظاهر بتو حال جمله جن و بشر
یا رب تو از این صفحه بما ظاهر ساز کین عقد و نکاح خیر باشد یا شر
 
گ ا ا ا ا ا ش ز ب ا ز ز ر ی ی ی ی ی
ا ن ی م ی ن د ن ن ن ن ن د ه ر ا ن ه
ا ع ع ع ع ع م ا و ن ع ا ی ق ق ق ق ق
ا ر ن ه ق ر ع د د د د د ن ک خ چ د

ک

ق م و ا ب ب ا س و ن م خ د ب ن گ و و
ز ع ش ا ث و ه ا ک ر د د ح ی ی ن ا ی
ر ر ا چ م ب د ک ش ک ل ش ک ک ح ه ل س
ی ن ز ه ت ر ه س ب ن ا ی ث د ح گ ی ا
م ت د ی ل و آ ر د و ر م ی ب ن ک ا ل
ن ی ن ی ب ی گ س ب ن ن آ گ ن ب ی گ ا
ر ی ا ب گ ز ر ک ا ش ر ز د ا ش و ی ا
د ا ش ب ی ا د ر د و ز ر د ر د د ز ر

جواب فال شما

بازگشت به ترنج فال